Công ty may Phú Thành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 3/10/2016 Công ty CP may Phú Thành đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận số 59/GCN-UBCK cho phép Công ty CP may Phú Thành được đăng ký phát hành và chào bán theo các nội dung:

  1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  3. Tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán: 5.952.000 cổ phiếu trong đó – 4.800.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. – 1.152.000 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
  4. Tổng giá trị phát hành và chào bán (tính theo mệnh giá) 59.520.000.000 đồng
  5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực.
  6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.
  7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô.

Công ty CP may Phú Thành trân trọng thông báo với Quý nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết xin tải tại đây