Nghị Quyết Công Ty CP May Phú Thành về việc Thông Qua Việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền 2016 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH
-----------------------
Số: 1602 /2017/MPT/NQ-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017
 
NGHỊ QUYẾT
 
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH
 
-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
-          Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày    tháng 02 năm 2017 của CTCP May Phú Thành
-          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Phú Thành;
 
QUYẾT NGHỊ
 
   Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 20163%/cổ phiếu.
Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty, Hội đồng quản trị công ty đã họp thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 là 3%/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức: 10/03/2017
Ngày thanh toán: ngày  10/04/2017.
Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017
Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2016, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2017.
Điều 3: Điều khoản thi hành                                              
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thực Quyết định này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
-    Như điều 3;
-    TTLK...
-    Lưu VT;
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
                   NGUYỄN VIẾT TÙNG