Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho một số cổ đông
Vui lòng xem chi tiết tại đây