Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2018
Vui lòng tải tài liệu họp tại đây