Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Tạ Thị Nga, Ủy Viên HĐQT

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Tạ Thị Nga   

-Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Ủy viên HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.300.000cp, tỷ lệ 13,5

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 650.000cp

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 650.000cp

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 650,000 cp, tỷ lệ 6,77%

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/9 đến 09/09/2016

Kết quả giao dịch đã được gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

(Tải báo cáo kết quả giao dịch tại đây)