Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2018