Giá trị cốt lõi

Thân thiện môi trường – Hiệu quả kinh tế – Chất lượng tin cậy – Trách nhiệm cộng đồng.