TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH.

Công ty cần tuyển dụng nhân sự cho phát triển thị trường, cụ thể như sau:

  1. Vị trí tuyển dụng

Giám đốc vùng và nhân viên phát triển thị trường tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên.

  1. Số lượng cần tuyển
  • 01 Giám đốc vùng
  • 5 Nhân viên thị trường
  • Nhân sự trúng tuyển được bố trí làm việc ngay tại thị trường ứng tuyển.                                                                                    (Chi tiết trong thông báo đính kèm
  • 11111