Bà Tạ Thị Nga, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 650000 cổ phiếu MPT
Bà Tạ Thị Nga, ủy viên HĐQT công ty cổ phần may Phú Thành đăng ký bán 650000 cổ phiếu MPT để cơ cấu danh mục đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 6,77%. Thông báo bán cổ phiếu (tải tại đây) đã được gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội,