Ông Lê Khánh Trình là người đại diện theo pháp luật mới của công ty từ ngày 04/12/2018
Vui lòng xem chi tiết tại đây