Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, công ty may Phú Thành đã nhận được thông báo số 2252/TB-VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nội dung như sau:

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần may Phú Thành.
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần may Phú Thành.
  • Mã chứng khoán: MPT
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2016
  • Lý do và mục đích:

– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

– Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

– Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

  • Nội dung họp:

–  Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

– Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Công ty.

– Thông qua việc đầu tư vào doanh nghiệp khác.

– Các nội dung khác

Công ty trân trọng thông báo với Quý nhà đầu tư và  các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Trân trọng.

Xem chi tiết thông báo tại đây